Sale! UP TO 11% REDUCED | bis am 10.04.2020

Regulamin

1. Zakres

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

2. Partner umowy, zawarcie umowy

Umowa kupna jest zawarta z KFZ Solutions Sp. Z o.o.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia za pomocą pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta poprzez kliknięcie przycisku zamówienia, aby zaakceptować ofertę towarów zawartych w koszyku. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie e-mailem.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Zapisujemy tekst umowy w języku polskim i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasze warunki przez e-mail. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny w Internecie.

4. Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktu dodawane są koszty wysyłki. Więcej informacji o kosztach wysyłki znajdziesz w ofertach. Dostarczamy tylko wysyłką. Niestety odbiór towaru nie jest możliwy.

5. Płatność

Następujące metody płatności są ogólnie dostępne w naszym sklepie:

Karta kredytowa
Przesyłając zamówienie, przesyłasz nam również dane karty kredytowej.
Po potwierdzeniu, że jesteś prawowitym posiadaczem karty, zwracamy się do wystawcy karty kredytowej z prośbą o zainicjowanie transakcji płatniczej natychmiast po złożeniu zamówienia. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez wystawcę karty kredytowej, a karta jest obciążana.

PayPal

W procesie zamawiania nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musisz się tam zalogować lub najpierw zarejestrować, potwierdzić dane dostępu i potwierdzić dla nas instrukcję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej.
Transakcja płatnicza przeprowadzana jest automatycznie przez PayPal natychmiast po tym. Otrzymasz dalsze informacje podczas procesu zamawiania.

6. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.

7. Uszkodzenie podczas transportu

Jeśli towary zostaną dostarczone z widocznymi uszkodzeniami w transporcie, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich błędów dostawcy i natychmiast skontaktować się z nami. Niezłożenie reklamacji lub skontaktowanie się z nami nie będzie miało wpływu na roszczenia prawne i ich egzekwowanie, w szczególności na prawa gwarancyjne. Pomagają nam jednak dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

8. Gwarancje i gwarancje

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od dostawy towaru. Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców

  • w przypadku urazu życia, kończyny lub zdrowia,
  • w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązku i złej woli,
  • w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganie partner umowy może się regularnie powoływać (obowiązki podstawowe)
  • w ramach obietnicy gwarancyjnej, jeżeli zostało to uzgodnione lub
  • w zakresie, w jakim zakres prawa odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, i ich dokładnych warunków można znaleźć w produkcie i na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: Możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w sprawie pytań, reklamacji i skarg w dni robocze od 12:00 do 19:00 przez e-mail na adres keyless.protect@gmail.com

9. Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców

  • w przypadku urazu życia, kończyny lub zdrowia,
  • w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązku,
  • w przypadku przyrzeczenia gwarancji, jeżeli zostało to uzgodnione, lub
  • w zakresie, w jakim zakres prawa odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne) z powodu lekkiego zaniedbania ze strony nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, kwota odpowiedzialności będzie przewidywalna w chwili zawarcia umowy Ograniczone szkody, których wystąpienia zwykle należy się spodziewać. Ponadto roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Kodeks postępowania

Poddaliśmy się następującym kodeksom postępowania:
Kryteria jakości Trusted Shops
http://www.trustedshop.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nie jesteśmy ani zobowiązani, ani chętni do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażowym konsumentów.
Zasady anulowania rezerwacji

Konsumenci mają 14 dni na odstąpienie od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi 14 dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz przekazać nam jasne oświadczenie (np. List wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o podpisaniu niniejszej umowy wycofać, poinformuj. Możesz skorzystać z załączonego formularza anulowania próbki, ale nie jest to obowiązkowe.

Kupony upominkowe i pudełka upominkowe nie podlegają zwrotowi.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą prawa do odwołania przed upływem terminu anulowania.

Konsekwencje anulowania

Jeśli anulujesz tę umowę, będziemy mieli wszystkie płatności, które od ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty wysyłki (z wyłączeniem kosztów wysyłki w obie strony i dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że masz inny rodzaj dostawy niż ta, którą oferujemy , wybrali najtańszą standardową dostawę), natychmiast i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy W.

Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu 14 dni. Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie są konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie istnieje w przypadku następujących umów:

Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i których wytworzenie ma decydujący indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go).

– Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

– Nazwisko konsumenta (-ów)

– Adres konsumenta (-ów)

– Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

– data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Specjalne uwagi

Jeśli sfinansujesz tę umowę pożyczką, a następnie ją unieważnisz, nie będziesz już związany umową pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy tworzą jednostkę gospodarczą. Należy to w szczególności założyć, jeśli jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub jeżeli pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w celu jego sfinansowania. Jeśli pożyczka wpłynęła już do nas w momencie, gdy anulowanie staje się skuteczne, pożyczkodawca podejmie nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do ciebie w odniesieniu do prawnych konsekwencji anulowania lub zwrotu. To ostatnie nie ma zastosowania, jeżeli niniejsza umowa dotyczy nabywania instrumentów finansowych (np. Papierów wartościowych, dewiz lub instrumentów pochodnych). Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, a także anuluj umowę pożyczki, jeśli masz również prawo do odstąpienia od umowy.

Wymiana

Klient ma możliwość wymiany towaru. KFZ Solutions Sp. Z o.o. Przyjmuje koszty do dwóch wymian na zamówienie.

Your Shopping Cart

No products in the cart.

Return to Shop